Μακεδονικό: Αποδόμηση της κυβερνητικής προπαγάνδας σημείο προς σημείο